جستجو در سایت

Self-reliance, disagreement, and you may equilibrium on the family relationship

Self-reliance, disagreement, and you may equilibrium on the family relationship

Leventhal, T., Brooks-Gunn, J. (2000).The brand new communities they live in: The consequences off society quarters into the kid and you can teenage outcomes. Psychological Bulletin, 126, 309-337.

S., Garmezy, Letter

Luthar, S. S., Cicchetti, D. (2000). Brand new make out of resilience: Effects having treatments and swingingheaven public policies. Advancement Psychopathology, 12, 857-885.

). Scholar wedding in the instructional activity; patterns regarding primary, middle, and you may senior school years. Western Educational Strength Log, 37, 153-184.

Masten, A. (1985). Exposure, susceptability and you will protective products in the developmental psychopathology. Into the B. B. Lahey A. Age. Kazdin (Eds.), Enhances in clinical guy psychology (Vol. 8, pp. 1-512). Ny: Plenum.

McDermott, R A., Mordell, M., Stolzfus, J. C. (2001). The company away from scholar results into the Western universities: Discipline, inspiration, verbal reading, and nonverbal discovering. Journal out-of Informative Therapy, 93, 65-76.

Miller, D. B., Macintosh, R. (1999). Producing strength from inside the metropolitan Ebony teenagers: Racial socializing and title because the defensive facts. Societal Really works Research, 23, 159-169.

B. (1999). This new societal context out-of chance: Personal and inspirational predictors regarding alienation in secondary school. Log out-of Academic Mindset, 91, 1-fourteen.

Murdock, T

Federal Center for Studies Statistics. (2000a). The condition of knowledge. Washington, DC: U.S. Agency out-of Training, Once away from Instructional Research and Improvement.

Federal Cardio having Training Analytics. (2000b). Federal Evaluation Academic Process (NAEP), 1999 much time-label development testing. Washington, DC: U.S. Department out-of Education, After out-of Instructional Browse and Upgrade.

Parker, J. Grams., Asher, S. R. (1987). Fellow interactions and later individual adjustment: Is reduced-approved people “on the line”? Mental Bulletin, 102, 357-389.

Phillips, Meters., Crouse, J., Ralph, J. (1998). Do the new Black colored-White sample rating gap broaden just after youngsters go into university? Inside C. Jenks Roentgen Meredith (Eds.), The latest Black-White try score gap (pp. 229-272). Arizona, DC: Brookings Institution.

Phinney, J. S. (1992).The brand new multigroup cultural term size: An alternative size for use having teenagers and teenagers regarding diverse groups. Journal of Adolescent Lookup, 7, 156-176.

Phinney, J. S., Cantu, C. L., Kurtz, D. An excellent. (1997). Cultural and you can American term because the predictors out-of self-value one of African american, Latino, and you may White teenagers. Log out-of Teens and you can Adolescence, twenty six, 165-185.

Ponterotto, J. Grams., Gretchen, D., Utsey, S. O., Stracuzzi, T., Saya, R., Jr. (2003). The latest Multigroup Ethnic Name Scale (MEIM): Psychometric opinion and additional authenticity comparison. Instructional Psychological Dimensions, 63, 502-515.

Roberts, Roentgen. E., Phinney, J. S., Masse, L. C., Chen, Y. R., Roberts, C. R., Romero, A good. (1999).The dwelling away from ethnic name away from more youthful kids from varied ethnocultural organizations. Record out of Early Adolescence, 19, 301-322.

Sanders, M. G. (2000). Education youngsters set at risk: Look, policy, and exercise regarding education regarding poor and fraction teenagers. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Partners.

Sedlak, Meters. W., Wheeler, C. W., Pullin, D. C., Cusick, Roentgen S. (1996). Attempting to sell students quick: Class room excellent deals and you can instructional change throughout the American senior high school The latest York: Instructors School Press.

Suppliers, Roentgen. M., Smith, M., Shelton, J. Letter., Rowley, S. J., Chavous, T. Meters. (1998). Multidimensional make of racial title: An effective reconceptualization regarding Ebony racial label. Identification and Societal Psychology Remark, dos, 18-39.

Spencer, Meters. B., Icard, L. D., Harachi, R., Catalano, R. F., Oxford, Yards. (2000). Ethnic identity certainly monoracial and you may multiracial early kids. Log away from Early Puberty, 20, 365-387.

Spradlin,T. E., Kirk, Roentgen., Walcott, C., Kloosterman, Roentgen, Zaman, K., McNabb, S., et al. (2005). Is the achievement pit in Indiana narrowing? Unique Statement. Bloomington, IN: Cardio getting Comparison and you may Knowledge Coverage.

Steinberg, L. (1990). Inside S. S. Feldman D. S. Elliot (Eds.), The fresh new developing adolescent (pp. 255-276). Cambridge, MA: Harvard College Force.

Steinberg, L. D., Brownish, B. B., Dornbusch, S. M. (1996). Outside of the class: Why college or university reform possess unsuccessful and you will just what moms and dads need to do. Nyc: Simon and you can Schuster.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از
مقالات مرتبط
  • ثبت نام
پسورد خود را فرآموش کرده اید ؟ با وارد کردن ایمیل و یا نام کاربری خود ما یک ایمیل شامل لینک فعالسازی را برای شما ارسال خواهیم کرد که شما توسط این اینک می توانید پسورد خود را مجددا تنظیم کنید.